Stavebněhistorický průzkzum hostince U Kaštanu na Břevnově

Objekt bývalého hostince čp. 201 na Břevnově je solitérní dvoupatrovou stavbou stojící u křižovatky ulic Bělohorská a Patočkova pod úrovní tramvajové trati.

Hostinec U Kaštanu byl v 50. letech 20. století necitlivě ubourán při rozšiřování tramvajové trati

Počátky osídlení tohoto místa spadají do středověku a zřejmě i dále do minulosti. Dnešnímu hostinci na tomto místě předcházel otýněný středověký hospodářský dvůr břevnovského kláštera, který dal místu pojmenování „Tejnka“. Benediktini hospodářský dvůr prodali v roce 1805, tedy v době, kdy došlo ke stavbě významné císařské silnice z Prahy na západ a dvůr začal sloužit jako zájezdní hostinec.

Areálu hostince dominovaly a dodnes dominují mohutné kaštany severovýchodně od domu. Na konci 19. století sloužil objekt jako hostinec
a rozlehlé dvorní objekty sloužily jako drobné provozovny tiskárny a kovovýroby. V roce 1878 se ve dnes už neexistující jižní části domu konal ustavující sjezd Sociálně demokratické strany českoslovanské v Rakousku.

Zásadní negativní zásah do historie domu a areálu nastal v letech 1951-1952, kdy došlo k demolici hospodářských budov a zejména jižní třetiny hostince s hostinským sálem. Od roku 1953 do roku 1962 v objektu sídlilo muzeum dělnického hnutí, které ve své podstatě dům uchránilo
od plánované demolice (navržené už urbanistickými plány v letech 1927
a 1936). Urbanistické a kompoziční vazby na benediktinský klášter zpřetrhala výstavba výpadové silnice v dnešní Patočkově ulici, vybudované v období padesátých let. Od šedesátých let objekt dále sloužil jako kulturní dům a dnes v něm sídlí centrum jazzové hudby.